Privacyverklaring

Royal Goose Company VOF, handelend onder de handelsnamen Royal Goose Company, Royal Goose Ball, Royal Goose Croquet en Royal Goose Burger, gevestigd aan de Langendijkstraat 25, 2013 EL Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens Websites: www.royalgoosecompany.nl en  www.royalgooseball.nl E-mailadres: info@royalgoosecompany.nl Vestigingsadres: Langendijkstraat 25 2013 EL Haarlem Telefoon: +31 6 53358882 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61420204 

Persoonsgegevens die wij verwerken Royal Goose Company VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@royalgoosecompany.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Royal Goose Company VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van overeenkomsten/contracten.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming Royal Goose Company VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Royal Goose Company VOF) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Royl Goose Company VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden de bewaartermijn voor de Belastingdienst aan en hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden Royal Goose Company VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Royal Goose Compny VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Royal Goose Company VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Google Analytics Royal Goose Company VOF maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te onderzoeken. Die statistieken geven ons meer inzicht in het gebruik van onze website door bezoekers. Op basis van dergelijke statistieken kunnen wij onze klanten beter van dienst zijn en de bezoekerservaring van onze website (waar nodig) verder optimaliseren. Wij verzamelen data/statistieken via de analyse-tool Google Analytics. In overeenstemming met wettelijke eisen, hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De optie ‘Gegevens delen’ hebben wij uitgezet, waardoor wij kunnen garanderen dat de gegevens die Google via onze website verzamelt, niet gedeeld worden met derden. Daarnaast maken wij zelf geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De Analytics cookies voorzien ons van informatie over websitegebruikers. O.a. de volgende informatie wordt opgeslagen in ons website analysesysteem:

 • IP-adressen;
 • Verkeersbronnen die inzicht geven m.b.t. hoe gebruikers op onze website terecht zijn gekomen;
 • (Sub)pagina’s die worden bezocht op onze website;
 • De duur van het bezoek/het gebruik van onze website en de diverse sub-pagina’s.

 

Sociale Media Op onze site zijn verschillende knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de afzonderlijke social media kanalen. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Daarnaast streamen wij de video’s op onze site via Vimeo, hebben we een YouTube-kanaal en heeft u als volger van onze sociale media-kanalen te maken met het privacybeleid van de betreffende platforms. U kunt de privacyverklaringen van de social mediaplatforms lezen (deze veranderen regelmatig) om te zien wat zij met u persoonsgegevens doen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Royal Goose Company VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@royalgoosecompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Royal Goose Company VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Wijzigingen in deze privacyverklaring Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Wijzigen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw  gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Royal Goose Company VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@royalgoosecompany.nl